PROFILE DA COMPANHIA

Empresa Kabusikigaisya Arc TS
Fundada em Maio de 2000
Matriz

Matriz/Shizuoka-Ken Hamamatsu-Shi Naka-Ku Aoinishi 3-chome 1-32
Mie/Mie-Ken Suzuka-Shi Ezima-Cho 1511 Satou-Bilu 30

Investimento inicial 29.000.000 iens
Rendimento Anual 900.000.000 ienes
Presidente Fundador Takashiro Suzuki
Bancos Banco shizuoka Agencia 
Banco Hamamatsu Shinyo Kinko
Banco Ensyuu Shinyo Kinko
Clientes 15 companhias
Hamamatsu-shi/14 companhias
Mie/1 companhia
Nuero defuncionarios 155 funcionaios 

Placeholder image

Matriz

Placeholder image

Escritorio do Matriz

Placeholder image

Mie


Sinta-se livre para nos contactar

TEL.053-420-1611

am9:00〜pm5:00

Placeholder image